Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen heeft een bestuur bestaande uit

Voorzitter: Ernie Drissen
Secretaris: Caroline Rossen
Penningmeester: Jan Loeffen

Algemeen bestuurslid: Annie Beulen

Algemeen bestuurslid: Connie de Graaf (namens Beuningen)
Algemeen bestuurslid: Monique Hermens (namens Beuningen)

Verder
Algemeen coördinator vnl. in Wijchen: Peter Coolen (06 27896872)

Coördinator in Beuningen: Anja van Sommeren (06 46541012)

Vrijwilligers
Op dit moment zetten ongeveer 35 vrijwilligers (inclusief bestuur) zich in voor Voedselbank Wijchen & Beuningen.
Deze vrijwilligers helpen bij het transport, het ophalen van levensmiddelen zowel bij het regionaal distributiecentrum (RDC) in Arnhem als bij lokale leveranciers, het sorteren en opslaan van verkregen voedsel, het samenstellen van de voedselpakketten, de distributie en het bemensen van de uitgiftepunten.
Er is incidenteel behoefte aan nieuwe vrijwilligers.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de mail.
Graag met korte cv of verslag van werk c.q. vaardigheden.

Doelstelling en visie

De Voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:
• het bieden van directe voedselhulp
• het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Toelichting op de doelstelling
‘ Wij verstrekken veelal verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de gemeenten Wijchen en Beuningen en doen dat uitsluitend met vrijwilligers’.

Onze visie
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De Voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze afnemers van voedsel te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze afnemers te vergroten, werken we samen met lokale organisaties, die hen helpen weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers tijdelijk zijn.

De kernwaarden
De Voedselbanken hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:
• we werken uitsluitend met vrijwilligers
• we verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
• we verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
• we verstrekken over het algemeen gratis voedsel
• we verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
• we zijn neutraal en onafhankelijk
• we zijn transparant in onze verantwoording

Beloningsbeleid
Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, zowel bestuur als vrijwilligers ontvangen geen beloning, zoals ook in onze statuten is vastgelegd onder punt 4.5:
* De bestuurders en de andere vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
* Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze stichting is aangesloten bij De Vereniging van Voedselbanken Nederland.