Criteria

Criteria

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Wat zijn de criteria
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de Voedselbank zijn landelijk criteria opgesteld. De Voedselbank beoordeelt, aan de hand van de door de aanvragende instelling verstrekte en gecontroleerde gegevens, of iemand binnen deze criteria valt. Er zal periodiek een evaluatie plaatsvinden om te bepalen of continuering gewenst is.
Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het netto besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/elektriciteit en verzekeringen betaald zijn.

Wanneer het besteedbaar inkomen per huishouden per maand onder de volgende bedragen komt, kan het huishouden mogelijk in aanmerking komen voor een voedselpakket. Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt.

De toelatingscriteria/normbedragen per 1 januari 2024 zijn:
– basisbedrag per huishouden € 200,-
– bijtelling per persoon € 115,-

Het criterium voor 1 persoon is dan € 100,- + € 115,- = € 315,- per maand,
voor 2 personen is het dan € 200,- + € 115,- + € 115,- = € 430,- per maand.
enz.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt, dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.

Wekelijkse bedragen x 4,3333
4 wekelijkse bedragen x 1,0833
Kwartaalbedragen : 3
Jaarbedragen : 12

In de bijlage onderaan deze pagina is bij deze toekenningscriteria een toelichting opgenomen voor nadere uitleg bij verschillende inkomens- en uitgavenposten. Het is tevens van belang dat wordt aangegeven hoelang de hulp, naar verwachting, noodzakelijk is. Er moet immers gestreefd worden naar een oplossing van het financiële probleem. Periodiek moet getoetst (kunnen) worden of de hulp nog steeds noodzakelijk is. Deze toetsing vindt plaats bij de aanvragende hulpverlener, waar dus gedurende het gehele traject contact mee onderhouden wordt. Deze toetsing vindt minimaal één keer per jaar plaats.
NB: Als u op onderstaande knop drukt vindt u het PDF bestand terug in uw Downloadmap bij uw documenten.