Beleidsplan

Beleidsplan

Voedselbank Wijchen & Beuningen

Beleidsplan Voedselbank Wijchen & Beuningen 2024-2029.

 

Inleiding

Voedselbank Wijchen & Beuningen is een regionale tak van Voedselbanken Nederland, gericht op de gemeenten Wijchen en Beuningen.

In onderling overleg heeft het bestuur van onze Voedselbank voor de komende vijf jaar, 2024-2029, het beleidsplan vastgesteld.

Dit plan zal één keer per jaar worden geëvalueerd door het bestuur.

 

Algemene doelstellingen

De doelstellingen van Voedselbank Wijchen & Beuningen zijn:

1. Het direct -op tijdelijke basis- helpen van mensen binnen de gemeenten Wijchen en Beuningen die onder een bepaald bestedingsminimum leven, door wekelijks voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Wij verstrekken ook structureel menstruatie-verzorgingsproducten in samenwerking met het Armoedefonds. Ook reiken wij incidenteel verzorgings- en schoonmaakproducten uit.

2. Tegengaan van verspilling van voedsel (voorkomen van het doordraaien en vernietigen).

3. In onze doelstellingen t.a.v. voedselveiligheid en vrijwilligersbeleid (niemand krijgt betaald) sluiten we aan bij Voedselbanken Nederland.

 

Bestuurlijk-organisatorisch

In het jaar 2023 is ons bestuur voor een groot deel vernieuwd, waarvan drie bestuursleden volgens het rooster van aftreden zijn gestopt met hun taak. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid, twee algemene bestuursleden (met als aandachtsgebied gemeente Beuningen). De taakverdeling binnen het bestuur is in 2023 vernieuwd. Het bestuur vergadert 10 keer per jaar, in principe 1 keer per maand, waarbij tijdens de zomervakantie niet vergaderd wordt. Naast het bestuur werken we met een team van 32 vrijwilligers, zij voeren verschillende taken uit zoals voedsel ophalen, voedsel sorteren, pakketten samenstellen, voedsel uitdelen, schoonmaken. Zowel uitgiftepunt Wijchen als uitgiftepunt Beuningen heeft een eigen coördinator, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse organisatie.

Ons streven voor de komende periode van vijf jaar is het continueren en zeker stellen van het werk van onze Voedselbank, zodat wij de mensen die onze hulp zo hard nodig hebben, kunnen blijven bedienen.

Wij zien het als een opdracht en een uitdaging, dat bestuur en team van uitvoerende vrijwilligers op een plezierige en doelgerichte manier met elkaar samenwerken. Hierbij is het belangrijk dat we op de hoogte zijn van elkaars werkzaamheden en inzet en dat een open houding naar elkaar toe als vanzelfsprekend is. Vanuit dat oogpunt vinden we het ook belangrijk in 2024 een nieuwe vertrouwenspersoon aan te stellen wegens vertrek van onze huidige vertrouwenspersoon.

 

Inkomsten

Voedselbank Wijchen & Beuningen verwerft voedsel en geldelijke bijdragen uit:

– Jaarlijkse subsidies van de gemeenten Wijchen en Beuningen, waarbij in Wijchen de jaarrekening/begroting uitgangspunt is. Gemeente Beuningen waarborgt de huur, onderhoud en energievoorziening van het pand van waaruit we daar ons werk doen.

– Sponsoring door bedrijven/organisaties in onze regio (zowel geld als voedsel).

– Jaarlijkse donaties van o.a. Stichting Vraag en Aanbod (geld en diensten).

– Donaties van particulieren (geld en voedsel).

– Jaarlijkse inzamelingsacties (in winkels) van houdbare producten en meerdere kleine lokale initiatieven om voedsel in te zamelen door inwoners.

– Leveringen van voedsel vanuit het Regionaal Distributiecentrum Arnhem.

 

Vermogen

Voor exacte cijfers wordt verwezen naar de jaarrekening zoals gepubliceerd op onze website.

Het vermogen wordt besteed aan zaken die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen. Zo is er een bestedingsreserve voor inventaris, waaronder koel- en vriesunits en het kunnen vervangen van vervoermiddelen zoals een kleine bus en een koelbus.

Bij de start van 2024 hebben we een stabiele financiële situatie en hebben we de verwachting dat we, het komende jaar, ons werk naar wens kunnen uitvoeren. Echter, dit geldt alleen als de toevoer van voedsel stabiel blijft.

Daarom zal beleid voor de komende jaren er nadrukkelijk op gericht moeten zijn om een ruime reserve te behouden voor het aankopen van voedsel. Zowel landelijk als regionaal is het beleid van supermarkten en andere voedselleveranciers, om nadrukkelijk te investeren in minder voedselverspilling. Dit is toe te juichen maar voor voedselbanken zeer nadelig. We zullen er niet aan ontkomen om voedsel in te kopen als we dezelfde hoeveelheid en kwaliteit aan voedsel willen blijven verstrekken aan onze afnemers. Het bestuur van Voedselbanken Nederland wijst ons met grote nadruk op onze inzet voor het kopen van voedsel. Ons beleid is om hierin dan ook flink te investeren.

 

Beleid met betrekking tot onze afnemers

Het uitgangspunt voor onze Voedselbank is dat wij als vrijwilligers, onze afnemers als gelijken aan onszelf beschouwen. Wij willen hen tegemoet treden zonder oordeel en in de volle overtuiging dat ze onze hulp nodig hebben. We willen dit voelbaar maken tijdens onze momenten voor uitgifte, door deze zodanig te organiseren dat er een vlotte en zo persoonlijk mogelijke werkwijze is. Met regelmaat worden persoonlijke evaluatiegesprekken gevoerd met onze afnemers, waarbij zowel besproken wordt of men in aanmerking blijft komen voor een pakket, maar ook wat eventuele wensen zijn en of men nog hulp nodig heeft van andere instanties/hulpverleners. De gegevens van onze afnemers, waaronder eventuele afschriften van uitkomsten uit gesprekken worden bewaard in de beveiligde omgeving van ons digitale systeem Voedselbank.nu

 

Netwerk en PR

Om ons werk en de zorg voor onze afnemers zo goed mogelijk te doen, investeren wij in een breed netwerk vanuit het sociale domein in zowel Beuningen als Wijchen. Partijen daarin zijn:

– Koepel Sociaal Domein Wijchen

– Werkgroep Geldzorgen Wijchen

– Sociaal overleg Beuningen

– Contacten met beleids- en uitvoeringsmedewerkers zoals beleidsambtenaar en wethouders armoedebeleid, schuldhulpverleners, consulenten uitkeringen

– Stichtingen als Caritas, Diaconie, Vincentius, Schuldhulpmaatje

Ook de komende vijf jaar zullen we uitnodigend zijn naar allerlei partijen om ons werk en onze visie onder de aandacht te brengen. Voorlichting op scholen, geven van interviews aan belangstellenden, ontvangen van groepen, zo ook het plaatsen van berichten op sociale media en het vernieuwen van onze website met recente informatie.

Om goed met onze netwerkpartners te kunnen blijven communiceren, zullen we de samenwerking met I.T. bedrijf RIN (Bijsterhuizen Wijchen) continueren. Zij zullen onze digitale omgeving mede bewaken en ons helpen als zich problemen voordoen.

 

Huisvesting

Onze uitgiftelocatie en opslag in Wijchen huren we van Stichting Vraag en Aanbod (Kringloopwinkel). We zijn daar heel tevreden mee. Ons streven voor de komende vijf jaar is om onze samenwerking functioneel en open te laten zijn. We zullen onze werkwijze voortzetten om eventuele problemen met hen te bespreken op bestuursniveau. Adres: Kruisbergseweg 54.

Onze uitgiftelocatie en opslag in Beuningen is een voormalige basisschool, in bezit van de gemeente Beuningen. Adres: Rijstveld 4.